ตลาดถนนคนเดิน(เย็น)

ตลาดถนนคนเดิน
ข้างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ตอนเย็น)