พระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช...สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อรัญประเทศ

"..เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยแล้ว ทรงพระราชดำริว่า
เมืองไทยเรานี้มีเหตุการณ์หวิด ๆ จะต้องเสียอิสรภาพมา
หลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่เผอิญให้มีเหตุรอดพ้นได้เสมอมา
ชะรอยจะมีเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งที่คอยพิทักษ์รักษาอยู่
จึงสมควรจะทำรูปเทพพระองค์นั้นขึ้น ไว้สักการบูชา

..อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ต่าง ๆ ดังเราท่านได้ประสบมาด้วยตนเอง
ยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นมีจริง
เราจงพร้อมใจกันอธิษฐานด้วยกุศลผลบุญที่เราได้ทำมาแล้วด้วยดี
ขอให้เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์พระองค์นี้ จงได้ทรงคุ้มครองป้องกันภัย
และโปรดประสิทธิ์ประสาทความสมบูรณ์พูนสุข
ให้แก่ประชาชนชาวสยามทั่วกันเทอญ.."


(พระนิพนธ์จาก หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
บันทึกถึง พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ซึ่งเป็นที่มาของการจัดสร้าง พระสยามเทวาธิราช องค์แรกขึ้น
โดย พระองค์เจ้าดิษฐวรการ (หม่อมเจ้ารัชกาลที่ ๑) นายช่างเอก
ทรงปั้นรูปเทพพระองค์นั้น เป็นรูปทรงต้นยืนถือพระขรรค์ในพระหัตถ์ขวา
ขนาด ๘ นิ้วฟุตงดงาม ได้สัดส่วน แล้วหล่อด้วยทองคำแท่งทั้งพระองค์
ทรงถวายพระนาม "พระสยามเทวาธิราช"
แล้วประดิษฐานไว้ในพระวิมานกลางพระที่นั่งไพศาลทักษิณจนทุกวันนี้
(ข้อมูลจาก wikipedia.org)

พระสยามเทวาธิราชองค์จริง

สำหรับการจำลองรูปพระสยามเทวาธิราชในประวัติศาสตร์ครั้งแรก
โดยพระอุทัยธรรมธารี (พระอาจารย์เส็ง) วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี
ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
สร้างเหรียญจำลองในพ.ศ. 2508
และได้หล่อพระสยามเทวาธิราชจำลอง ขนาดสูงประมาณ 1.29 เมตร

และเมื่อเกิดเหตุการณ์ชายแดนด้านอรัญประเทศ-กัมพูชา
สู้รบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 7 ปี
พระครูอุทัยธรรมธารีจึงได้มอบพระสยามเทวาธิราชจำลององค์นี้
ให้แก่จังหวัดปราจีนบุรี(ในขณะนั้น)เพื่อเป็นสิริมงคล
และเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอรัญประเทศ
ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งตรงกับวันจักรี

เหตุที่เลือกอัญเชิญวันนี้ก็เนื่องจากพระสยามเทวาธิราช
เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี คือ
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงเคารพศรัทธา
จึงได้กำหนดวันนี้เป็นวันสำคัญ
นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.สระแก้วและประชาชนทั่วไป
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2545:104)


พระสยามเทวาธิราชจำลองอยู่ในตัวอำเภออรัญประเทศ
บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ
ตรงข้ามเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
โดยราษฎรได้ร่วมกันสร้างบุษบกเป็นที่ประทับ
โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2528

สำหรับองค์พระสยามเทวาธิราชองค์นี้
เมื่อตั้งขึ้นที่อำเภออรัญประเทศเสร็จแล้ว
ก็ปรากฎว่าประชาชนมีขวัญกำลังใจดีขึ้น
ถึงแม้ว่าจะมีการต่อสู้ในเขตเขมร มีการยิงปืนใหญ่ใส่กันอย่างต่อเนื่อง
แต่ตลอด 7 ปีที่เกิดสงครามปะทะกัน
ไม่เคยปรากฎว่าลูกปืนเหล่านั้นหล่นมาถูกบ้านเรือน
หรือทำให้ผู้คนเสียชีวิตแต่อย่างใด"ขอให้ตั้งจิตสักการบูชา อธิษฐานขอพร ด้วยใจบริสุทธิ์
จะเกิดอานิสงค์แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข เจริญในหน้าที่การงาน"

คาถาบูชา พระสยามเทวาธิราช
สะยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา
มะหิทธิกา เทยยะรัฏฐัง อะนุรักขันตุ
อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
สะยามะเทวานุภาเวนะ
สะยามะเทวะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา
โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
โสตถิภาคยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ
โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายุ จะ
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

คำแปล คาถาบูชา พระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช เป็นจอมเทวดา
ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย ทรงมี มหิทธิฤทธิ์
ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาธ
อุปะทวะอันตราย ความพินาศทั้งหลาย
ขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง

ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้
ขอจงประทานความสุขสวัสดี จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง
ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช
ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัย ความโศก ศัตรู อุปัทวะ
และอันตรายมิใช่น้อย ให้พินาศไปโดยไม่เหลือ

ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการ ทรัพย์ ลาภ
ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข
กำลัง ศรี อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ความเจริญ และยศ
มีอายุยืนตลอดหนึ่งร้อยปีขึ้นไป
ความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ฯ